Lifter – všeobecne.   
 

   V prvom rade upozorňujem, že konštrukcia liftera nie je jednoduchá vec. 
   Moje prvé konštrukcie z pred pár rokov neboli úspešné, lifter robil všetko 
   možné a jediné čo nerobil, bolo lietanie. Zvládnuť konštrukciu liftera mi 
   umožnili až skúsenosti s konštrukciami uvedenými na videách. Rozhodujúcim 
   faktorom pre funkciu liftera sú vlastnosti vysokonapäťového zdroja, čo žia-
   den autor neuvádza a ani nedefinuje jeho vlastnosti. Ďalším problémom bol
   vysokonapäťový emitačný drôt, ktorého priemer musí byť rovný alebo menší 
   ako 0,1 mm a musí byť z optimálneho materiálu, ktorý sa ťažko hľadá.
   Dobrý návod na konštrukciu funkčného liftera nájdete na internete na strán-
   ke youtube.com/watch2v=vzZy1Aqleno&t=623s, alebo pod názvom How to Make/
   Build a Lifter or Ioncraft.
   Pre porovnanie energetickej účinnosti vznášajúceho sa liftera a zariadení 
   z videí zobrazujúci základný princípu priamej premeny elektrickej energie 
    na kinetickú bol použitý vznášajúci sa lifter podľa nižšie uvedeného videa
   funkčného liftera. Jednotlivé strany liftera sú 10 cm dlhé. 
   Alumíniová fólia je široká 3 cm a vzdialenosť emitujúceho neizolovaného
   medeného drôtu s priemerom 0,1 mm od fólie je 3,5 cm. Váha liftera je 
   2 gramy a vznáša sa vo výške cca 25 cm, v ktorej je fixovaný nitkami.

...Video funkčného liftera.       Lifter – analýza energetickej účinnosti.   
 

  Potrebný elektrický príkon P1 pre vznášajúci sa lifter bol závislý od veľko-
  sti liftera, použitých materiálov, vzdialenosti vysokonapäťového drôtika od 
  alobalovej fólie, precíznosti konštrukcie liftera a vlastností vysokonapäťo-
  vého zdroja. Potrebný elektrický príkon sa pohyboval pre induktívny vysoko-
  napäťový zdroj od 0,2 W až po 25 W a pre kapacitný zdroj od 2,88 W do 5,2 W.
  Elektrická účinnosť liftera ako pomer potrebného mechanického výkonu liftera
  v stave visenia v stabilnej polohe P2 a potrebného elektrického príkonu P1 
  potrebného na vznášanie liftera bola pri testovaní nameraná v rozsahu 
  P2 / P1 = 1,5.10-3 až 1,91.10-1. Za extrémnych podmienok (umiestnenie pev-
  ných telies v blízkosti liftera), sa dosiahnutá hodnota elektrickej účinno-
  sti blížila k 1. 
  Ak zoberieme, pre porovnanie elektrickej účinnosti zariadení využivajúcich
  základný princípu priamej premeny elektrickej energie na kinetickú a lif-
  tera, za hlavné kritérium odoberaný prúd zo zdroja, tak priemerný odoberaný
  prúd zo zdroja zariadenia priamej premeny elektrickej energie na kinetickú
  pre kov je 10 mikro ampér pri váhe 3 gramy a odoberaný prúd 2 gramového
  vznášajúceho sa liftera je 200 mikro ampér. Vidíme že účinnosť zariadenia 
  priamej premeny elektrickej energie na kinetickú, je priemerne cca 30 x
  vyššia. Uvedený rozdiel je spôsobený tým, že zariadenie priamej premeny 
  elektrickej energie na kinetickú pracuje v dynamickom režime a otáčavým
  pohybom získava, pri relatívne nízkej hmotnosti, z veľkej plochy značnú
  energiu. Taktiež tento dynamický režim umožňuje zariadeniu nastaviť sa 
  automaticky do optimálneho režimu.
  

                Záver.   
 

   Záverom môžeme konštatovať, že kombináciou vysokej energetickej účinnosti
   zariadení priamej premeny elektrickej energie na kinetickú a princípu 
   liftera produkovať vertikálny pohyb, je možné zostrojiť vysokoúčinný,
   jednoduchý, lacný vesmírny transportný prostriedok umožňujúci dosiahnuť
   stanovené ciele popísané na úvodnej stránke.
   -- Späť