Táto stránka obsahuje mená osôb ktoré najviac prispeli k rozvoju nových transportných technológií.

 
    Ing. Gregor JAJCAJ - Absolvent Fakulty elektrotechnickej SVŠT.
    V podstate problematikou Nových transportných technológií som sa začal zaoberať
    v diplomovej práci. Pokračovaním bol patent č.251960 "Zapojenie obvodu na zlú-
    čenie-rozdelenie signálov". Podstatný krok v pohľade na teóriu týkajúcu sa el.
    energie predstavoval patent č. 278144 "Zapojenie obvodu odporového filtra" a
    prihláška objavu "Konvergencia vlastnosť odporu, kapacity a indukčnosti". Nový-
    mi transportnými technológiami som sa začal zaoberať po oboznámení sa s prácami
    Dr. Nikola Tesla. Výsledok mojej práce predkladám na tejto webovej stránke.
    Na záver by som sa rád poďakoval profesorom Elektrotechnickej fakulty SVŠT 
    Akademikovi Dionýzovi Ilkovičovi a Prof.Ing. Theodorovi P. Petríkovi CSc., kto-
    rí ma zasvätili do teoretických základov z ktorých som vychádzal pri vývoji
    Nových transportných technológií.
    
    S potešením sem v najbližšej dobe pripíšem ďalšie mená. 
  -- Späť