Ľudia zodpovední za riadenie projektu
  "Vesmírny transportný program Slovensko" 

 
   Ing. Jajcaj Gregor
   Glogovec 67
   900 81 Šenkvice
   Slovakia
   Mobil: +421 917 399 198
   e-mail : fullu.jajcaj@stonline.sk, gregor.jajcaj@gmail.com  
   
   Ing. Miloslav Žirko, PhD.
   Kontaktné informácie
   Telefón: +421 903 708 918
   e-mail : miloslav.zirko@gmail.com

      Prehľad vzdelania Ing. Milosla Žirko, PhD:

    1999 – 2006: Technická univerzita Košice, Fakulta elektrotechniky a informatiky,
          Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií, PhD štúdium
    1981 – 1986: Slovenská technická univerzita Bratislava, Elektrotechnická fakulta,
          katedra telekomunikácií, štúdium skončil s vyznamenaním 

          

      Prehľad praxe:

   Od roku 1986: Slovak Telekom, v nasledujúcich pozíciách:
   - 1986-1989: prevádzkový výskum a vývoj, odštepný závod SDK (prenosové systémy), ako
          výskumný pracovník
   - 1989-1994: vedúci oddelenia pre podporu sieťového manažmentu 
   - 1995-2001: vedúci odboru dátových sietí, zodpovedný za rozvoj a prevádzku dátových sietí
   - 2001-2005: vedúci odboru zákazníckych sieťových riešení pre biznis zákazníkov
   - 2006-2017: senior konsultant, sieťové a multimediálne riešenia per biznis zákazníkov

      Iné schopnosti, záujmy a profesionálne aktivity:

    
    1993 – 2017: Publikoval cca 45 článkov z oblasti dátových komunikácií v slovenských, 
          českých a medzinárodných časopisoch a na konferenciách.
    1994 – 1997: vedúci slovenského zastúpenia v projekte Copernicus COP 1358 (LEARNED). 
          Projekt organizovaný EÚ a riešil dištančné vzdelávanie pre osoby s postihnutím
    1994 – 2015: ako aktívny prednášajúci sa účastnil sa asi 25 konferencií, hlavne z oblasti 
          data networking a interdisciplinárnych väzieb technických vied
    1996 – 2000: vedúci pracovník zodpovedný za spoluprácu medzi ST a technickými univerzitami
          na Slovensku (STU Bratislava, TU Košice, Žilinská univerzita)
    1997 - 2004: Zástupca ST v ATM združení Slovensko.
    1998:    Vedúci projektu ST-WAN/VAN, tento projekt bol ocenený ako najlepšia aplikácia 
          technológie spoločnosti N.E.T. (Network Equipment Technology) na svete v 
          danom roku a prevzal cenu
    1999:    Vedúci zastúpenia ST v projekte TELEHUMAN (podprojekt Leonardo da Vinci)
          organizovaný EU
    2000:    Združenie ATM Slovensko ocenilo ST za Pilotný projekt ATM tehnológie v Slovenskej
          republike (pôsobil ako vedúci tohto projektu a prevzal cenu).
    2000-2002:  Predseda a hlavný organizátor sympózia SYDANET (SYmpozium on DAta Networks and 
          Service at Slovak Telecom)
    2012-2015: Predseda Interdisciplinárnej sekcie Lekárskej spoločnosti naturálnej medicíny 


   Back