Teoretické základy vesmírnej transportnej technológie

  

Teoretické základy novej vesmírnej transportnej technológie vychádzajú z rovnice ekvivalencie hmoty a energie popísanej Albertom Einsteinom v teórii relativity:   E = m.c2 m je hmota telesa c je rýchlosť svetla   Energia E môže mať napríklad nasledujúce formy: - Svetelnú - Tepelnú - Kinetickú - Elektrickú V našom prípade ide o nanútenie pohybu - kinetickej energie hmotnému telesu. Na existujúci jav pohybu hmoty vyvolaný pôsobením elektrickej energie je niekoľko teoretických názorov, a to: 1. NASA – v hmotnom telese dochádza k priamej premene elektrickej energie na kinetickú 2. Hmota sa prejavuje v rôznych prostrediach rôzne napr. v gravitačnom prostredí váhou, v tepelnom prostredí zmenou skupenstva a pôsobením elektrickej energie schopnosťou generovať pohyb 3. Časť hmoty pôsobením elektrickej energie mení, podľa Einsteinovho vzťahu , svoju formu na kinetickú energiu.

-- Späť